Rychlý kontakt

Křovina s.r.o.

Za Nádražím 2601, 397 01 Písek

Česká republika

Ing. Jakub Sládeček

Tel.: +420 382 274 312

Tel.: +420 777 576 850

Email: sladecek@krovina.cz

Přejděte prosím na nový eshop na krovina.cz

Vzhledem k bezpečnostním opatřením GDPR je nutné se znovu zaregistrovat. Za tuto nepříjemnost se Vám omlouváme. Přidání fakturační adresy je možné zrychleně zadáním IČ a vyhledáním prostřednictvím ARES.

shop_pop_up.jpg

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľom internetového obchodu Křovina s.r.o. prevádzkovaného prostredníctvom internetových stránok www.krovina.com je obchodná spoločnosť Křovina s.r.o. so sídlom Rymáňská 218, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, IČO 26424819, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, oddiel C, vložka číslo 81230. Poštová adresa pre doručovanie spoločnosti je Za Nádražím 2601, 397 01 Písek, Česká republika, telefón +420 382 274 312, e-mail krovina@krovina.cz. Táto obchodná spoločnosť ďalej iba ako „predávajúci“.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Názov a popis tovaru vrátane ceny je na stránkach internetového obchodu uvedený pod jednotlivými odkazmi nazvanými podľa kategórií tovaru, vrátane ilustračného náhľadu na jednotlivé produkty. Ceny sú uvedené bez DPH i vrátane DPH, a to v eurech. Pomocou funkcie nákupný košík si kupujúci – ďalej ako „zákazník“, vyberie požadovaný tovar a po vyplnení všetkých požadovaných údajov zašle odoslaním objednávky predávajúcemu návrh kúpnej zmluvy. Okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol do objednávky, je uzatvorená kúpna zmluva.

2. Pokiaľ si zákazník objedná i ďalšie služby ( napríklad montáž, doprava, umiestnenie ), pri ktorých bude zo strany predávajúceho potrebné vypočítať cenu s ohľadom na konkrétne požiadavky a objednaný tovar, je po obdržaní objednávky kalkulácia ceny zaslaná predávajúcim zákazníkovi na jeho uvedenú e-mailovú adresu. V takom prípade je objednávka zákazníka považovaná za podklad pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim, kalkulácia ceny tovaru a služieb zaslaná predávajúcim zákazníkovi po obdržaní objednávky je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzatvorená potom, čo je kalkulácia ceny tovaru a služieb potvrdená zo strany zákazníka.

3. Odoslaním objednávky dáva zákazník predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov – podrobnosti v článku VIII. týchto obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo vyzvať zákazníka k potvrdeniu jeho zaslanej objednávky prípadne ďalším spôsobom ( napríklad telefonicky alebo písomne ), pokiaľ zákazník objednávku takto vyžiadaným spôsobom nepotvrdí, nebude takáto objednávka považovaná zo strany predávajúceho za platnú.

III. Dodanie tovaru zákazníkovi

Tovar bude dodaný zo strany predávajúceho prepravcom, predávajúcím alebo poštou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Tovar bude dodaný v lehote do 4 - 6 týždnov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je u niektorých výrobkov uvedená iná osobitná lehota; predávajúci je oprávnený po obdržaní objednávky kontaktovať zákazníka a dohodnúť s ním náhradnú dodaciu lehotu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru. Zákazník je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a tovar samotný a v prípade zistených závad tieto oznámiť prepravcovi priamo pri prevzatí príp. predávajúcemu v lehote uvedenej v článku VI. týchto obchodných podmienok.

IV. Cena tovaru

1. Zákazník predávajúcemu uhradí za objednaný tovar cenu uvedenú na internetových stránkach www.krovina.com pri predmetnom tovare ku dňu zaslania objednávky predávajúcemu. Za montáž, dopravu alebo umiestnenie zákazník predávajúcemu uhradí cenu dohodnutú potvrdením kalkulácie ( článok II., odsek 2. týchto obchodných podmienok ) po doručení objednávky predávajúcemu.

2. V prípade zaslania objednaného tovaru na dobierku, uhradí zákazník kúpnu cenu za tovar a cenu za prepravu tovaru alebo poštovné v hotovosti pri prevzatí tovaru. Pri požiadavke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny za tovar a ceny za montáž, dopravu alebo umiestnenie zálohovo, vyzve k platbe zálohy predávajúci zákazníka po uzatvorení kúpnej zmluvy zálohovou faktúrou s uvedením výšky ceny, spôsobu jej platby, lehoty pre platbu, prípadne s uvedením identifikačného symbolu platby. V realizácii objednávky zákazníka bude predávajúci v prípade požiadavky zálohovej platby pokračovať až v okamihu pripísania finančnej čiastky uvedenej v zálohovej faktúre na účet predávajúceho.

V. Záruka

Predávajúci poskytuje všetkým zákazníkom – spotrebiteľom záručnú dobu na predávaný tovar v dĺžke trvania až 36 mesiacov. Zákazníkom - spotrebiteľom sa pre potreby týchto obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre svoju vlastnú potrebu a za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami a to v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru zákazníkom – spotrebiteľom. Prípadné nároky z nedostatkov môže zákazník uplatniť v súlade s podmienkami uvedenými v článku VI. týchto obchodných podmienok.

VI. Reklamačný poriadok

1. Zákazník je povinný pred potvrdením dodacieho listu na tovar skontrolovať vonkajšou kontrolou neporušenosť obalu zásielky. Pokiaľ je obal zásielky porušený, uvedie túto skutočnosť do prepravného listu. Pokiaľ sa poškodenie obalu javí ako vážne a je predpoklad, že bude poškodený i tovar, zákazník zásielku odmietne prevziať, v opačnom prípade nie je zákazník oprávnený tovar u predávajúceho reklamovať.

2. Zjavné nedostatky na tovare je zákazník povinný ohlásiť predávajúcemu ihneď po rozbalení zásielky. Na neskoršie reklamované zjavné nedostatky nebude braný predávajúcim zreteľ.

3. V prípade, že tovar bude vykazovať v záručnej dobe nedostatky, je zákazník povinný tieto nedostatky reklamovať bez zbytočného odkladu, a to písomne. V reklamácii uvedie deň prijatia zásielky, druh tovaru, číslo daňového dokladu a popis nedostatku. Ďalej uvedie i návrh na spôsob vyriešenia reklamácie.

4. Predávajúci bude na oznámenie reklamácie reagovať do 2 dní, pokiaľ nebude nutné existenciu nedostatku odborne posúdiť. Zákazníkovi zašle vyjadrenie, ktoré bude obsahovať vyjadrenie o oprávnenosti reklamácie, prípadne spôsob odstránenia nedostatku a termín, do kedy bude nedostatok odstránený. Nedostatok bude predávajúcim odstránený bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30- tich dní. Odstránenie nedostatku v rámci reklamácie je bezplatné.

5. Predávajúci zvolí pre uznané reklamácie spravidla tento postup, pokiaľ je možné nedostatok odstrániť:
a) oprava tovaru,
b) v prípade vážnejšej vady výmenu chybného dielu,
c) pokiaľ pre opakovanú vadu alebo pre väčší počet nedostatkov nie je možné tovar riadne užívať, vymení predávajúci tovar za bezchybný.

6. Predávajúci zvolí pre uznané reklamácie spravidla výmenu tovaru za bezchybný, pokiaľ nie je možné nedostatok odstrániť a tovar nie je možné pre nedostatok riadne užívať.

7. Reklamácia sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené na tovare nesprávnym či nešetrným zaobchádzaním či montážou, spôsobené použitím tovaru v rozpore s návodom k použitiu alebo inou inštrukciou výrobcu či predávajúceho, použitím v rozpore s účelom, pre ktorý je tovar určený, spôsobené mechanickým poškodením, nadmerným opotrebením či neodborným zásahom zákazníka alebo tretej osoby.

8. U nedostatkov tovaru, ktoré sa vyskytnú po záručnej dobe alebo nebudú uznané ako reklamácia, navrhne predávajúci zákazníkovi spôsob odstránenia nedostatku v rámci servisu za úplatu.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník – spotrebiteľ je oprávnený od už uzatvorenej kúpnej zmluvy na tovar odstúpiť, a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nebol tovar upravený podľa priania zákazníka – spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Odstúpenie musí byť doručené v písomnej podobe do sídla predávajúceho najneskôr v posledný deň 14- dňovej lehoty a musí v ňom byť identifikovaný zákazník – spotrebiteľ a tovar, ohľadne ktorého uzatvoril kúpnu zmluvu. Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ v prípade včas vykonaného odstúpenia vráti predávajúcemu nepoškodený, nepoužívaný tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale, vzniká mu nárok na vrátenie kúpnej ceny za tovar, nie však na vrátenie ceny za montáž, dopravu alebo umiestenie. Vrátenie zakúpeného tovaru nie je možné vykonať zaslaním tovaru späť predávajúcemu na dobierku, takáto zásielka nebude predávajúcim prijatá.

VIII. Ochrana osobných údajov

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky údaje poskytnuté prevádzkovateľovi internetového obchodu Křovina s.r.o. prevádzkovaného prostredníctvom internetových stránok www.krovina.com, teda predávajúcemu, a to buď už priamo prostredníctvom týchto internetových stránok alebo akýmkoľvek následným komunikačným prostriedkom, sú určené k elektronickému spracovaniu. Zákazník týmto dáva predávajúcemu ako správcovi a ďalším tretím osobám určeným predávajúcim, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom dodržania zmluvných podmienok, riadneho plnenia kúpnej zmluvy, vykonávania prieskumu a zberu štatistických dát s cieľom informovania zákazníka o ďalších obchodných ponukách predávajúceho a jeho partnerských spoločností. Tento súhlas udeľuje zákazník na dobu neurčitú až do odvolania. Predávajúci má práva podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, hlavne právo prístupu k poskytnutým osobným údajom, právo na ich blokovanie, opravu, právo žiadať doplnenie či likvidáciu týchto údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi spoločnosťou Křovina s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkmi tohto internetového obchodu ako kupujúcimi, sa riadia týmito obchodnými podmienkami a zákazník vyplnením a zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že ich akceptoval v ich znení ku dni odoslania svojej objednávky. V aspektoch neupravených týmito obchodnými podmienkami sa vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom riadi ich vzájomne zjednanými pravidlami, občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a prípadne, pokiaľ sa nejedná o zákazníka – spotrebiteľa, tak i obchodným zákonníkom a ďalej platnými právnymi predpismi. Všetky podmienky týkajúce sa ponúkaného tovaru sú platné po dobu ich zverejnenia na internetových stránkach www.skolsky.sk, prístup na tieto internetové stránky a sťahovanie údajov z nich nie je predávajúcim spoplatnené. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.1.2009 v celom rozsahu.

Objednávání zboží

POZOR!

pro objednání zboží prosím přejděte na nový eshop - www.krovina.cz

 
Školský nábytok |Křovina| - školský nábytok a vybavenie pre školy | vytvořeno Sunlight webdesign - e-shop Sun-shop 2.1